top of page

Omega 42 / Text page

Omega Pressinfo

Press info in English

 

PRESS RELEASE              

Stockholm, May 8, 2001       

                                       

Swedish Classic Omega 42 Sails Again.

 

One of Sweden's best sailboat classics is undoubtedly Peter Norlin's Omega 42. The small shipyard Lidköpings Båtsnickeri AB has begun building the sleek classic in a unique all-Swedish joint effort between boat builder Peter Norlin, industrial designer Björn Dahlström and around-the-world sailor Magnus "Mange" Olsson.

 

The first completed model of the new well designed boat has been set to sea and could be seen at the Riddarholmen in Stockholm recently.

 

The Omega 42 is a true archipelago sailboat. With its long, narrow hull and high mast, the boat present a beautiful sleek profile and, for its size, has a relatively shallow fin keel (depth 1.70 meters), which makes it possible to visit many more bays and islands than newly designed boats of the same size class (depth of 2-2.5 meters).

 

- - -

The small shipyard's high degree of ambition, its willingness to break the tradition and daring cooperation with one of the country's most famous industrial designers, have proved to be a success. Using advanced CADCAM technology, the team at Björn Dahlström Design AB produced an unusually clean interior that is characterized by openness, space and light. Håkan Bengtsson, Lidköpings Båtsnickeri AB:

 

"Renewing the interior on such a venerable classic as the Omega 42 has been an exciting journey. We boat builders are rather conservative and we readily admit that at times we were a little skeptical, but we can confirm that it was very educational to work together with an industrial designer. Omega 42 really deserves to be pampered with the highest quality with respect to material selection, equipment and design."

 

- - -

Peter Norlin's basic design has been improved with new materials. The hull is composed of a sandwich laminate with a completely new bottom beam system that makes the new boat very rigid. Chain plate fasteners (where the mast cables are fastened to the hull) and other important design details have been reinforced significantly and the boat has been supplied with modern rigging that uses double spreaders.

 

"The Omega 42 is my favorite and it is clear that I am happy about our high degree of ambition we had while the boat was being developed both with respect to the design and the interior. The shipyards proposal for a new interior layout and the joint effort with Björn Dahlström has provided results. And I must admit that the traditional solutions stood up well to the challenges of an inventive designer."

 

- - -

Björn Dahlstöm, an award winning industrial designer, contributed to the design of Omega 42's interior. The interior floor design has changed with the desires and needs of the times and Björn made his contribution with the selection of materials, design and patterning.

 

"Decorating solutions in sailboats from the past 20-30 years look strikingly the same. The materials are the same, as well as the way the design details are completed.  I do not buy into the idea of replacing all old truths, but, on the other hand, I do believe in using new material, striving for cleaner surfaces, working with light, space and details. There is a clear point to adapting the décor so that it speaks to the target groups that will be tomorrow's boaters. But in a Swedish classic such as the Omega that must obviously be done with great respect."

 

- - -

Magnus "Mange" Olsson has been a consultant for rigging, sales and deck equipment but due to his participation in the world sailing competition Volvo Ocean Race has been forced to limit his efforts recently.

 

- - -

Karl Ljung, the head chef at Café Opera, and Chef of the Year 1999, is one of those chefs from the Association of Chefs of the Year and was also part of the effort. Ljung gave inspiration to the design of the pantry and lounge. The idea builds on the paradox that cooking enthusiasts most often do not get to indulge their interest or use their fine equipment during workweeks. But when they are finally on vacation and have time, they are in a crowded pantry and also oftev surrounded by second-class kitchen equipment. The reverse should be true.

 

"As a sailor I know that most people value food and the meal onboard very highly. So it is clear that there is a lot of value in creating a good pantry from a cooking point of view. Certainly it should be possible to prepare food during a sailing voyage, but how many of today's average sailors have to suffer using inadequate surfaces and functions during 95% of food preparation onboard because the pantry is designed for those 5% of the cases when they must prepare dinner during a treacherous crossing on the open sea…?

 

- - -

Lidköpings Båtsnickeri AB is a small builder, widely known for its very high quality woodwork and finish. When the rights to Omega42's hull shape were purchased, it was decided to show the same high degree of ambition utilized in other productions and set three main goals:

1. New construction – develop a better sailboat

Develop the hull and rigging with new materials and construction advancements that have been made since the boat was built in the 1970-80s to make it more rigid, safer and to increase its sailing characteristics and performance.

 

Achieve CE classification "Ocean A" – which is the highest rating for seaworthiness.

                     

2. New interior design – speak to current target groups

Using traditional boat building methods as a basis, take inspiration from modern interior decorating and industrial design expertise. 

 

Strive for space, light and simplicity – the characteristics of Scandinavian form and design.

 

Give cooking and meals high priority. Create proper work surfaces and seek inspiration and knowledge from some of the country's leading chefs.

 

3. Preserve the boat's original appointments – manage the Omega 42's heritage

Preserver and maintain the exterior as the jewel of the skerries as it has been considered since the height of its popularity. Match with rigging and deck equipment of the absolute highest quality.

Press info in Swedish

 

 

PRESSMEDDELANDE       

Stockholm, 8 maj 2001                                                 

 

Svensk klassikern Omega 42 seglar igen.

En av Sveriges meste segelbåtsklassiker är utan tvivel Peter Norlins Omega 42. Det lilla varvet Lidköpings Båtsnickeri AB har i ett unikt helsvensk samarbete mellan båtkonstruktören Peter Norlin,  industri-designern Björn Dahlström och världsomseglaren Magnus "Mange" Olsson åter börjat bygga den linjesköna klassikern

 

Det första exemplaret av nya väldesignade båten har sjösatts och premiärvisades på Riddarholmen i Stockholm.

 

Omega 42:an är en äkta skärgårdsseglare. Med sitt långa, smala skrov och höga mast ger den ett vackert linjespel och för sin storlek har den en relativt grund fenköl (djup 1,70 meter) som gör att man kommer åt mångt fler vikar och öar än nyritade båtar i samma storleksklass (djup ofta 2-2,5 meter).

 

- - -

Det lilla båtvarvets höga ambition och mod att bryta mönstret och våga samarbeta med en av landets mest namnkunniga industridesigners har visat sig vara lyckat. Med avancerad CADCAM-teknik har man på Björn Dahlström Design AB modelerat fram en ovanligt ren interiör som präglas av öppenhet, rymd och ljus. Håkan Bengtsson, Lidköpings Båtsnickeri AB

 

”Att förnya interiören på en så ärevördig klassiker som Omega 42:an har varit en spännande resa. Vi båtbyggare är ju tämligen konservativa av oss och vi får väl erkänna att vi stundtals varit lite skeptiska, men vi kan konstatera att det varit mycket lärorikt att jobba ihop med en industridesigner. Omega 42 förtjänar verkligen att omhuldas av högsta kvalitet både avseende materialval, utrustning och design.”

 

- - -

Peter Norlins grundkonstruktion har förbättrats med nya material. Skrovet är tillverkat i sandwichlaminat med ett helt nytt bottenbalksystem som gör den nya båten mycket vridstyv. Röstjärnsinfästningar (där mastens vajrar fästs i skrovet) och andra viktiga konstruktionsdetaljer har förstärkts avsevärt och båten har försetts med en modern rigg med dubbla spridare.

 

"Omega 42:an är min egen favorit och det är klart att jag är glad åt de höga ambitionerna nu när båten utvecklas både vad gäller konstruktionen och interiören. Varvets förslag på ny invändig layout och samarbetet med Björn Dahlström har gett resultat. Och jag måste medge att de traditionella lösningarna mått bra av att utmanas av nytänkande formgivare."

 

- - -

Björn Dahlström, prisbelönt industridesigner, har medverkat i designen av Omega 42:ans inredning. Den invändiga grundlayouten har förändrats efter nya tiders önskemål och krav och Björn har medverkat avseende val av material, design och formgivning.

 

"Inredningslösningar i segelbåtar från de senaste 20-30 åren ser påfallande lika ut. Materialen är desamma och sättet att lösa konstruktionsdetaljer likaså.  Jag tror inte på idén att byta ut alla gamla sanningar, men däremot tror jag på att utnyttja nya material, att sträva efter renare ytor, att arbeta mer med ljus, rymd och detaljer. Det finns en klar poäng att anpassa inredningen så att den tilltalar de målgrupper som blir morgondagens båtanvändare. Men i en svensk klassiker som Omegan måste det självklart göras med stor respekt"

 

- - -

Magnus "Mange" Olsson har varit rådgivare avseende rigg, segel och däcksutrustning men har i takt med sitt deltagande i världskappseglingen Volo Ocean Race tvingats begränsa sitt engagemang den senaste tiden.

 

- - -

Karl Ljung, köksmästare Cafe Opera, och Årets Kock 1999 är en av de kockar ur Föreningen Årets Kock, som också  varit med och inspirerat till pentryts och salongens utformning. Idén bygger på paradoxen att matlagningsintresserade oftast inte hinner med att njuta av sitt intresse och sina fina utrustningar under vardagveckorna. Men när de äntligen är på semester och har tid, befinner de sig i ett trångt pentry och omger sig dessutom ofta med andra klassens köksutrustning. Det borde vara tvärtom.

 

"Som seglare vet jag att de flesta värderar maten och måltiden ombord mycket högt. Så det är klart att det är mycket värt att satsa på ett även ur matlagningssynpunkt bra pentry. Visst ska man kunna laga mat även under seglatsen, men hur många av dagens normalseglare får inte ge avkall på ytor och funktioner under 95% av matlagningen ombord bara för att pentryt är ritat för de 5% av tillfällena då de ska laga middag under en pinkryss på öppet hav...?"

 

- - -

Lidköpings Båtsnickeri AB är ett litet snickeri, vida känt för sina träarbeten med mycket höga kvalitet och finish. När man köpte rättigheten till Omega 42:ans skrovform, bestämde man sig för att satsa med samma höga ambition som i övrig produktion och satte upp tre huvudmål:

 

1. Ny konstruktion - utveckla en bättre seglare

Utveckla skrov och rigg med de nya material- och konstruktionsmässiga landvinningar som gjorts sedan båten byggdes på 70-80 talet för att göra den styvare, säkrare och öka hennes seglingsegenskaper och prestanda.

 

Uppnå CE-klassning ”Ocean A” - vilket är högsta betyg avseende sjövärdighet.

                     

2. Ny inredning - tilltala nya tidens målgrupper

Med traditionell båtbyggartradition som grund inspireras av modern inrednings- och industridesignkompetens. 

 

Sträva efter rymd, ljus och enkelhet - kännetecken för skandinavisk form och design.

 

Ge matlagning och måltiderna hög prioritet. Skapa rejäla arbetsytor och söka inspiration och lärdom från några av landets främsta kockar.

 

3. Bevara båtens ursprungliga linjer - förvalta Omega 42:ans arv

Vårda och bevara exteriören som den skärgårdens diamant den blivit uppskattad för ända sedan dess storhetstid. Matcha med rigg och däcksutrustning av absolut högsta kvalitet.

Omega Article

Article in English

 

Sköna Hem (Beautiful Homes).

No. 7/2002

 

Forget dark gloomy interiors in mahogany and brass. To climb below deck on the sailboat Johanna is liberation. The lounge is spacious, light and simply decorated with a floor of oiled oak. The long sides of the lounge are painted white, while the bulkheads are covered with a sealed teak.

Every detail onboard has been crafted with precision. Only the anchor could cause the design enthusiast to get a little worked up.

 

The boat is the result of a joint effort between Lidköpings Båtsnickeri AB and the industrial designer and decorator Björn Dahlström.

 

Peter Norlin made the original sketch of Omega 42, which has been built in several shipyards since it made its debut at the end of the 1970s. The adventure of combining the classic Swedish boat building tradition with modern industrial design began when Björn Bertoft climbed into the ship's hull for the first time at the Lidköping shipyard.

 

"The appointments look just as astonishing in this size class. When the shipyard recently restarted production of Omega 42 and decided to use new materials and new technology I thought it was only natural to introduce interior design expertise into the project, as well. Reworking the interior design can be considered a new perspective in the discussion; certainly, new target groups are coming of age and those who sail today have different needs and desires than those who sailed in the 1970s. I met Björn Dahlström and wanted the shipyard to make use of his expertise," says Björn Bertoft.

 

The joint effort began in the fall of 1999. A three-dimensional sketch was modulated for the purpose of testing many new ideas. The goal was to increase perception of space and light in the boat. The team made a decision to avoid doors to sleeping areas at the front of the boat and to widen the opening appropriately and completely eliminate the bulkhead from the stern. To further increase perception of space, some shelves and cabinets were cut at the base because "most often you do not need everything that you manage to cram in."

 

Keeping seat levels uniform and changing details such as hatches, doors, seats, and cushions, as well as coordinating their look, created tranquility and harmony. Inset ceiling lights with a dimmer were another obvious choice.

 

Dahlström designed the stylistically pure and open ladder, as well as the armature for the collapsible table, which are made of stainless steel. Directly to the left of the entry is the pantry equipped with an LP gas stove and a seat board made of the plastic material corian. A generous pantry was important to the family of cooking enthusiasts.

 

"Food onboard is certainly important to most people. Our everyday life is rather stressful. On vacation you finally have time to devote yourself to proper cooking in peace and quiet. In addition, there are many very fine grocers in the skerries and along the coast, so it is easy to get a hold of fine, fresh foods."

 

The seating board runs along the perimeter of the lounge and reflects light from outside. The tabletop is also made out of corian to harmonize with the rest of the environment. The bluish gray sofa cushions were also designed as purely as possible using textiles from Pelle Vävare. The few details that are present are unconventional in a boating context. Faucets and mixers are made of chrome according to Arne Jacobsen's classic maxim"so that they are so pretty" while the clock, barometer, thermometer and humidity gauge of brushed aluminum come from Georg Jensen. Who said that brass onboard is a must?

 

The total impression is modern, practical and tranquil.

"But this is no designer boat; rather it is a classic boat with a modern interior design. It functions well both for us as a family with children and when I am out with the guys and sailing competitions," says Björn Bertoft.

 

Life onboard Johanna requires being spartan with respect to objects, but rich in feeling and experiences.

 

Captions:

 

12.8 meters wide, timeless beauty. The coastal cruiser Omege 42 has been given a new interior design but is also one of the most in-demand boats on the used market. Above Julie and Johannes in the best bunk spaces.

 

It is classic, beautiful and fast. Mention Omega 42 and most sailors will get a wishful look on their face. Since last year, a family with children had been sailing such a newly built beauty, decorated by the well known designer Björn Dahlström.

 

Subdued luxury on a small surface. The lounge on the new Omega 42 has been given cleaner surfaces and a more tranquil color scheme than its predecessors. The light ceiling and the white wall sides reflect light from outside, the short sides are covered in sealed teak. A seating bench made of the plastic composite material corian runs along the perimeter. Kerosene lamps from Stelton. The sofas are covered in a subdued bluish gray textile from Pelle Vävare. Wool cushion in a design by Lena Bergström for Designers Eye.

 

Björn Dahlström specially designed the ladder down to the lounge. The kitchen is equipped with a fine gas stove with an oven and a proper working surface to make cooking onboard a pleasure. Lunch is simmering in a saucepan signed by the same designer and made by Hackman. The faucets are Arne Jacobsen's, well known for Danish Vola.

 

Coastal cruisers with exclusive design in both exterior and fixed interior decorations. The boots are not a sailor's model but use most brilliant color of the skerries.

Article in Swedish

 

Sköna Hem

Nr 7/2002

 

Glöm mörka murriga inredningar i mahogny och mässing. Att kliva ner i under däck på segelbåten Johanna är en befrielse. Salongen är rymlig, ljus och enkelt inredd med en durk av oljad ek. Salongens långsidor av är vitmålade medan skotten (kortsidorna) är klädda med lackad teak. Varenda detalj ombord är noga genomarbetad Bara ankaret kan få en designintresserad att gå i lätt spinn.

 

Båten är är resultatet av ett samarbete mellan Lidköpings båtsnickeri och industridesignern och formgivaren Björn Dahlström.

 

Omega 42 är ursprungligen ritad av Peter Norlin och har sedan den presenterades i slutet av 70-talet byggts av flera olika varv. Äventyret att kombinera klassisk svensk båtbyggartradition med modern industridesign började när Björn Bertoft första gången klev in i det tomma båtskrovet på varvet i Lidköping. 

 

– Båtinredning ser förvånansvärt lika ut i den här storleksklassen. När varvet nu på nytt startat tillverkningen av Omega 42 och bestämt sig för att utnyttja nya material och och ny teknik tyckte jag att det var naturligt att även föra in inredningskompetens i projektet. Man kan se det som ett inlägg i debatten, det växer ju upp nya målgrupper och de som seglar i dag har andra krav och önskemål än de som seglade på 70-talet. Jag hade träffat Björn Dahlström och ville att varvet skulle ta del av hans kompetens, berättar Björn Bertoft.

 

Samarbetet inleddes hösten 1999. En tredimensionell skiss modulerades fram där många nya idéer prövades. Målet var att få upp känslan av volym och ljus i båten. Man valde att undvika dörrar till sovplatserna längst fram i båten samt att bredda öppningen rejält och helt utesluta skottet (väggen) akterut. För att ytterligare öka volymkänslan fick en del hyllor och skåp stryka på foten, ”man behöver oftast inte allt det som man annars lyckas proppa in”.

 

Lugn och harmoni skapades genom att bänknivån blev enhetlig och att andra detaljer som luckor, dörrar, bänkar, dynor överensstämde i utseendet. Infällda takspotar med dimmer var en annan självklarhet.

 

Den stilrena och öppna stegen, samt stativet till det fällbara matbordet ritades av Björn Dahlström och tillverkades av rostfritt stål. Direkt till vänster om ingången ligger pentryt med en rejäl gasolsspis och en bänkskiva av plastmaterialet corian. Ett generöst pentry var viktigt för den matglada familjen.

 

– Mat ombord är ju viktigt för de flesta. Vi lever ganska stressigt till vardags. På semestern har man ju äntligen tiden till att ägna sig åt just matlagning i lugn och ro. Dessutom finns det många väldigt bra handlare i skärgården och längs kusten, så det är lätt att få tag på färska och fina råvaror.

Bänkskivan löper runt hela salongen och reflekterar ljuset utifrån. Även matbordsskivan är av corian för att harmoniera med resten av miljön. De blågrå soffdynorna har också formgivits så rena som möjligt med textil från Pelle Vävare. De få detaljer som finns är i båtsammanhang okonventionella. Kranar och blandare är i krom och Arne Jacobsens klassiska, ”för att de är så vackra”, medan klocka, barometer, termometer och luftfuktighetsmätare i borstad aluminium kommer från Georg Jensen. Vem har sagt att mässing är obligatoriskt ombord?

 

Helhetsintrycket är modernt, praktiskt och lugnt.

– Men det här är ingen designbåt utan en klassisk båt med en modern inredning. Den fungerar bra både för oss som barnfamilj, men också när jag är ute med grabbgänget och kappseglar, recenserar Björn Bertoft.

 

Livet ombord på Johanna må vara sparsmakat i ting, men rikt på känsla och upplevelser.

 

Bildtexter:

 

 12,8 meter vit, tidlös skönhet. Kustkryssaren Omega 42 har fått en ny inredning men är också en av de mest efterfrågade båtarna på begagnat-marknaden. Ovan Julie och Johannes i bästa kojplatsen.

 

Den är klassisk, vacker och snabb. Säg Omega 42 och de flesta seglare får något längtansfullt i blicken. Sedan förra året seglar en barnfamilj en nybyggd sådan skönhet, inredd av välkände formgivaren Björn Dahlström

 

Sober lyx på liten yta. Salongen på nya Omega 42 har fått renare ytor och en lugnare färgskala än sina föregångare. Det ljusa taket och de vita väggsidorna reflekterar ljuset utifrån, kortsidorna har klätts i lackad teak. Runt om löper en bänkskiva i plastkompositmaterialet corian. Fotogenlykta från Stelton. Sofforna är klädda i ett sobert blågrått tyg från Pelle Vävare. Ulldyna i design av Lena Bergström för Designers Eye.

 

Björn Dahlström specialritade stegen ner till salongen. Köket utrustades med en bra gasspis samt ugn och rejäl arbetsbänk för att matlagningen ombord ska kännas lustfylld. På spisen puttrar lunchen i en kastrull signerad av samme formgivare och tillverkad av Hackman. Kranarna är Arne Jacobsens välkända för danska Vola.

 

Kustkryssare med exklusiv utformning i både exteriör och fast inredning. Stövlarna är inte av seglarmodell men i skärgårdens mest lysande kulör.

 

bottom of page